ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI STEJARU
 
loc. Stejaru , str Principala . nr. 7 , cod postal 827215; tel: 0240/564833;0240/564809 ; fax: 0240/564990; e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Stejaru: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARIREA NR 1 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Stejaru a domnului Pacuraru Mihai , declararea ca vacant a mandatului detinut de acesta , validarea mandatului de consilier a domnului Rusu Constantin supleant pe lista de candidati a PDL la aleger 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
2 Hotarirea nr. 2/ 31/01/2014 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
3 HOTARAREA NR. 3 /31.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 la activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
4 HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.03.2014 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
5 HOTARIREA NR .5 Privind insusirea limitelor hotarului UAT Stejaru si recunoasterea proceselor verbale de delimitare intre UAT Stejaru -UAT Topolog , UAT Stejaru -UAT Baia , UAT Stejaru -UAT Beidaud , , UAT Stejaru-UAT Ciucurova , UAT Stejaru- UAT Casimcea 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
6 Hotarirea Nr. 6 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
7 HOTĂRÂREA NR.7 Privind aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului în comuna Stejaru 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
8 HOTĂRÂREA NR. 8 Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafete de pajişti din patrimoniul privat al comunei Stejaru ,al referatului privind oportunitatea închirierii ,a regulamentului procedurii de licitatie ,a raportului privind calculul nivelului minim al inchirierii 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
9 Hotarirea nr. 9 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
10 HOTARAREA NR .10 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2014 SC Servicii Publice Stejaru SRL 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
11 HOTĂRÂREA nr. 11/14.05.2014 Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafete de pajişti din patrimoniul privat al comunei Stejaru ,al referatului privind oportunitatea închirierii ,a regulamentului procedurii de licitatie ,a raportului privind calculul nivelului minim al 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
12 Hotarirea nr. 12/ 14/05/2014 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
13 HOTARAREA NR. 13 /14.05.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 la activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
14 HOTARIREA NR 14 Privind actualizarea listei cuprinzind “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Stejaru , judetul Tulcea “ 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
15 H O T A R A R EA nr.15/16.06.2014 privind participarea Comunei Stejaru ca membru al Grupului de Acțiune Locală Histria-Razim-Hamangia 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
16 HOTĂRÂREA NR.16 Privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare a păşunatului în comuna Stejaru 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
17 HOTARIREA NR 17 Privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie , uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a comunei Stejaru in favoarea SC. Enel Distributie Dobrogea S.A. 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
18 HOTARAREA NR. 18 privind darea in administrare a unui sector de drum comunal DC26 Stejaru-Neatarnarea catre UAT Comuna Beidaud in vederea realizarii investitiei de reabilitare a acestuia. 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
19 HOTARIREA NR 19 /30.06.2014 Privind aprobarea vinzarii prin licitatie publica deschisa a unor loturi de teren din intravilanul loc. Stejaru , apartinind domeniului privat al comunei Stejaru , a raportului de evaluare, a pretului de pornire al licitatiei , a pasului de licitatie, a caietului de sarci 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
20 HOTARIREA NR 20/30.06.2014 Privind aprobarea unui act aditional la contractele de inchiriere pasune proprietate privata comuna Stejaru 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
21 HOTĂRÂREA nr. 21 din 10.07.2014 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
22 HOTĂRÂREA NR. 22 privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitătii de audit public intern 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
23 HOTĂRÂREA NR. 23/25.09.2014 privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stejaru 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
24 Hotarirea nr. 24/25.09.2014 privind emiterea acordului de principiu privind acordarea cu titlu gratuit catre Telecom Romania (fosta Romtelecon S.A) a unui spatiu de 3 m p in incinta scolii Vasile Alecsandri necesar pentru instalare echipamente fibra optica –echipamente din proiectul national cu fo 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
25 Hotarirea nr. 25/25/09/2014 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
26 HOTARAREA NR. 26/25/09/.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 la activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
27 HOTĂRÂREA nr. 27 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
28 HOTARIREA nr. 28 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Stejaru a domnului Pilici Gheorghe , declararea ca vacant a mandatului detinut de acesta 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
29 Hotarirea nr. 29/23/10/2014 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
30 HOTĂRÂREA NR. 30 /23.10.2014 privind transformarea postului de funtie publica de executie de referent , clasa a III a ,grad profesional principal in post de funtie publica de executie de referent , clasa a III –a , grad profesional superior din cadrul compartimentului de stare civila din cadrul 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141781680006-12-2014
31 Hotarira nr. 38 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
32 Hotărârea nr .39 Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
33 Hotarirea nr. 31 /05/11/2014 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
34 Hotarirea nr. 33 /16.12./2014 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
35 Hotarire nr . 35 privind aprobarea planului operativ pe timpul iernii 2014-2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
36 Hotarirea nr.34 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
37 HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu de 19,52 mp aprtinind domeniului public al comunei Stejaru in vederea creerii unui cabinet medical stomatologic si atribuirea destinatiei de cabinet medical stomatologic 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
38 HOTARIREA NR. 32 Privind validarea mandatului de consilier a doamnei Negreanu Aurora supleant pe lista de candidati a PP-DD la alegerile locale din 10 iunie 2012 si completarea componentei Consiliului Local Stejaru cu doamna Negreanu Aurora 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
39 HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stejaru pentru anul 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
40 Hotarirea nr. 37 Privind aprobarea raportului de evaluare nr. 14.07251 intocmit de catre evaluator autorizat “PFA RUSE BOGDAN RUSE” pentru imobilele-terenuri in suprafata de 32.500 mp apartinand domeniului privat al Comunei Stejaru si desemnarea comisiei de negociere in vederea vanzarii prin neg 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142049520006-01-2015
41 Hotarirea nr. 1/15.01.2015 Privind validarea modificarii aprobate prin dispozitia Primarului comunei Stejaru nr. 194 /23.12.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 pe trim. IV cu suma de 198 mii lei 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
42 HOTARIREA Nr.2/15.01.2015 Privind aprobarea organigramei , a numarului de personal , a Statului de functii a SC Servicii Publice Stejaru SRL din comuna Stejaru ,judetul,Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142300080004-02-2015
43 HOTĂRÂRE nr. 3 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142377840013-02-2015
44 Hotărârea nr. 4 privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2015-2016 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Şcoala Primară Vasile Alecsandri si Şcoala Primară Mina Altân-Tepe 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142377840013-02-2015
45 Hotarirea Nr. 5 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142377840013-02-2015
46 Hotarirea nr.6 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142377840013-02-2015
47 HOTARAREA nr .7 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2015 SC Servicii Publice Stejaru SRL precum si aprobarea preturilor ce vor fi practicate de catre SC Servicii Publice Stejaru SRL in anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142377840013-02-2015
48 Hotarirea nr. 8 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2014 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142377840013-02-2015
49 fisier-1426571874 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
50 HOTARAREA NR. 11 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 la activităţi finanţate integral din venituri proprii 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
51 HOTARAREA NR. 10/12.02.2015 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
52 HotarireA NR. 9/12.02.2015 Privind aprobarea raporturilor de evaluare actualizate in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unor loturi de teren din intravilanul localitatii Stejaru apartinind domeniului privat al comunei Stejaru conform HCL Stejaru nr. 19/30.06.2014 , precum si a pretul 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
53 HOTARAREA NR. 17/05.05.2015 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
54 HOTARAREA NR. 32/22.07.2015 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
55 HOTARAREA NR. 34/31.08.2015 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
56 HOTARAREA NR. 41/26.10.2015 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
57 HOTARAREA NR. 46/25.11.2015 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
58 HOTARAREA NR. 58/16.12.2015 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
59 HOTARAREA NR. 47 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 la activităţi finanţate integral din venituri proprii 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
60 HOTARAREA NR. 35 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 la activităţi finanţate integral din venituri proprii 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
61 HOTARÂRE NR.60 Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Stejaru pentru trimestrul I, II II si IV al anului 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
62 HOTARAREA NR. 26 Privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit , a suprafetei de teren de 10 mp situata in intravilanul localitatii Vasile Alecsandri , T16, P.274 apartinand domeniului public al comunei Stejaru ,necesarea construirii, instalarii şi operarii de elemente ale reţelelor de comunicaţi 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
63 Hotarirea nr. 37 /31.08.2015 Privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Stejaru si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Stejaru , judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
64 STEJARU Hotarirea nr.45 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
65 Hotarire privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
66 HOTĂRÂREA nr. 53 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „ Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri , comuna Stejaru ,judetul Tulcea ” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
67 Hotariarea nr.27 privind aprobarea bilantului contabil ,a contului de profit si pierdere si a raportului administratorului la data de 31.12.2014 a SC. Servicii Publice Stejaru SRL 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
68 HOTĂRÂREA nr. 54 din 25.11. 2015 prvind implementarea proiectului „Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea” 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
69 Hotarirea nr. 23 privind modificarea actului constitutiv al societatii comerciale cu raspundere limitata ”Servicii Publice Stejaru “SRL prin completarea obiectului secundar de activitate 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
70 HOTĂRÂREA nr.50 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Stejaru,judeţul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
71 Hotarirea nr. 42 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
72 Hotarirea nr .63 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
73 Hotarirea nr. 21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
74 Hotariarea nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi de pamant prin asfaltare sat Vasile Alecsandri „ 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
75 HOTARAREA NR 39 privind imputernicirea din partea Consiliului local Stejaru pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea in vederea delegarii gestiunii si incheierii contractelor pentru serviciile din componenta proiectului ,,Sistem"de Management Integr 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
76 Hotarirea nr. 64 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
77 Hotarirea nr.25 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
78 HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea aderarii si participarii Comunei STEJARU la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche, Leader – PNDR 2014-2020 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
79 HOTARAREA NR. _19 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei Stejaru,judeţul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
80 Hotarirea nr. 51 Privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor apartinind domeniului privat al comunei Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
81 Hotarirea nr. 52 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social Centru de Zi Pentru Acordarea de Asistenta dupa Programul Scolar Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
82 HOTĂRÂREA NR.24 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
83 HOTARAREA NR.36/31.08.2015 Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul comunei Stejaru privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
84 HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea planului operativ pe timpul iernii 2015-2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
85 Hotarirea nr.16 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
86 HOTĂRÂREA nr.56 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
87 Hotarirea nr .33 /31.08.2015 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
88 Proiect de Hotarire privind alegerea Preşedintelui de şedinţă Consiliul local al comunei Stejaru, judeţul Tulcea, întrunit 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
89 HOTARÂREA NR 38 Privind aprobarea actului aditional nr 1 la Contractului Colectiv de muncă nr 979/08.04.2015 pentru personalul contractual al Primăriei comunei Stejaru şi a actului aditional nr 1 la Acordului Colectiv de muncă nr. 980 .08.04.2015 pentru funcţionarii publici din cadrul aparatul 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
90 HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stejaru pentru anul 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
91 HOTĂRÂREA NR. 62 Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
92 HOTARAREA NR . 49 Privind privind trecerea terenului in suprafata de 1, 45 ha situat in T34 , P133 , extravilan Stejaru din domeniul privat al comunei Stejaru in rezerva Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a Comunei Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
93 HOTARAREA nr. 59 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2015 la SC Servicii Publice Stejaru SRL 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
94 Hotarirea nr. 43 Privind modificarea art.2 din HCL Stejaru nr. 29/11.06.2015 privind înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
95 HOTĂRÂREA NR.48 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul fiscal 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
96 HOTARAREA NR. 1/08.01.2016 Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului la activitati finantate integral din surse proprii ,sursa E ,a deficitului sectiunii de dezvoltare 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145324080020-01-2016
97 STAT DE FUNCŢII -comuna Stejaru, judetul Tulcea 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
98 HOTĂRÂREA nr. 6 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „ Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri , comuna Stejaru ,judetul Tulcea ” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
99 Hotărârea nr. 10 privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2016-2017 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Şcoala Primară Vasile Alecsandri si Şcoala Primară Mina Altân-Tepe 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
100 Hotarirea nr. 11 Privind revocarea hotararii Consiliului Local Stejaru nr. 49/25.11.2015 privind trecerea terenului in suprafata de 1, 45 ha situat in T34 , P133 , extravilan Stejaru din domeniul privat al comunei Stejaru in rezerva Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
101 HOTĂRÂREA nr. 9 privind aprobarea aprobarea actualizarii valorii totale pentru investitia “Sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Stejaru” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
102 Hotarirea nr. 8 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
103 Hotarirea Nr. 2 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
104 Proiect de hotarire privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
105 Hotarirea nr. 7 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Suplimentare sursa apa-puturi forate, conducte de aductiune si bransamente, instalatii electrice in comuna Stejaru, judetul Tulcea”. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
106 HOTĂRÂREA NR. 12 privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice din comuna Stejaru 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
107 HOTĂRÂREA NR. 13/22.01.2016 privind aprobarea proiectului de hotarire privind transformarea postului de inspector ,cls I, functie publica de executie , grad profesional debutant , in post de inspector, CLS. I, functie publica de executie ,grad profesional asistent , din cadrul compartimentului de 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
108 HOTARAREA NR. 5 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2016 SC Servicii Publice Stejaru SRL 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
109 Hotarari_Nr_3-4_aprobare_buget_2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145522800012-02-2016
110 HOTARIREA NR 17 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu in suprafata de 129,44 mp amplasat in loc Mina Altan-Tepe , com Stejaru , ce apartine domeniului public al comunei Stejaru , a pretului de pornire al licitatiei , a pasului de licitatie, a caietului de sar 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
111 Hotarirea nr.15 Privind aprobarea acordarii de stimulente educationale -tichete sociale pentru gradinita 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
112 HOTARAREA NR. 16 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
113 Hotarirea nr. 18 Privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
114 Hotarirea nr.19 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului social Centru de Zi Pentru Acordarea de Asitenta dupa Programul Scolar Stejaru 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
115 Hotarirea nr.20 Privind aprobarea modificarii Organigramei,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru, judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145807920016-03-2016
116 HOTARAREA NR 23 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie deschisa cu strigare a unui teren in suprafata de 3000 mp amplasat in loc Mina Altan-Tepe , com Stejaru , T10, .P 32 ce apartine domeniului public al comunei Stejaru , a pretului de pornire al licitatiei , a pasului de licitatie, a caietul 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145868400023-03-2016
117 HOTARAREA NR. 24 Privind aprobarea documentatiei de urbanism Planul Urbanistic zonal " Construire Anexa Agricola Magazie , comuna Stejaru , sat Vasile Alecsandri ,judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145868400023-03-2016
118 Hotarirea nr. 21 privind aprobarea proiectului tehnic etapa I pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145868400023-03-2016
119 HOTARIREA NR 22/11.03.2016 Privind aprobarea vinzarii prin licitatie publica deschisa a unor loturi de teren din intravilanul loc.Stejaru , apartinind domeniului privat al comunei Stejaru , a raportului de evaluare, a pretului de pornire al licitatiei , a pasului de licitatie, a caietului de sarcini 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145868400023-03-2016
120 Hotărâre nr. 28 /28.11.2016 Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
121 hcl 10 din 20.07.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
122 hcl 11 din 20.07.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147017160003-08-2016
123 hcl 21 din 28.09. 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147561480005-10-2016
124 hcl 23 din 28.09.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147561480005-10-2016
125 hcl 24 din 28.09.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147561480005-10-2016
126 hcl 28.din 28.11. 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148088880005-12-2016
127 hcl 25 din 31.10.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147846960007-11-2016
128 hcl 26 din 31.10 .2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147846960007-11-2016
129 hcl 27 din 31.10.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147846960007-11-2016
130 hcl 5 din 04.07 .2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146792520008-07-2016
131 hcl 6 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146792520008-07-2016
132 hcl 7 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146792520008-07-2016
133 hcl 8 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146792520008-07-2016
134 hcl 9 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146792520008-07-2016
135 hcl 30 din 25.04 .2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146291400011-05-2016
136 hcl 31 si 32 din 23.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146291400011-05-2016
137 hcl 34 din 25.04.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146291400011-05-2016
138 hcl 35 din 25.04.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146291400011-05-2016
139 hcl 36 din 25.04.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146291400011-05-2016
140 hcl 37 din 25.04.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146291400011-05-2016
141 hcl 25 din 31.130.2016 alegere presedinte de sedinta 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146040840012-04-2016
142 hcl 26 din 31.13.2016 aprobarea unor ajutoare de urgenta 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146040840012-04-2016
143 hcl 27 din 31.03.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146040840012-04-2016
144 hcl 28 din 31.03.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146040840012-04-2016
145 hcl nr.29 din 31.03.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146040840012-04-2016
146 hcl 13 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
147 hcl 14 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
148 hcl 15 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
149 hcl 16 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
150 hcl 17 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
151 hcl 18 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
152 hcl 19 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
153 hcl 20 din 30.08.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147388680015-09-2016
154 hcl 5 din 04.07 .2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146887560019-07-2016
155 hcl 6 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146887560019-07-2016
156 hcl 7 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146887560019-07-2016
157 hcl 8 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146887560019-07-2016
158 hcl 9 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146887560019-07-2016
159 hcl 30 din 05 12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148209840019-12-2016
160 hcl 12 din 16.08.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147181320022-08-2016
161 hcl 31 din 15.12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
162 hcl 32 din 15.12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
163 hcl 33 din 15 12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
164 hcl 35 din 15.12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
165 hcl 34 din15.12.2016_taxe_si_impozite 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
166 hcl 36 din 15.12 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
167 hcl 37 din 15.12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
168 HCL 38. 20.12.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
169 hcl 1-4 din 24.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146723400030-06-2016
170 hcl 38 din 23.05.2-016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146464200031-05-2016
171 hcl 39 din 23.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146464200031-05-2016
172 hcl 4 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
173 hcl 5 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
174 hcl 6 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
175 hcl 7 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
176 hcl 8 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
177 hcl 9 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
178 hcl 10 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
179 hcl 11 din 31.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148736880018-02-2017
180 H O T Ă R Â R EA NR. 15 Privind însusirea Planului Planului de pregătire în domeniul Situatiilor de Urgenta pentru anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148935600013-03-2017
181 HOTĂRÂREA NR. 13 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148935600013-03-2017
182 Hotărirea nr.14 privind punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 1 /2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148935600013-03-2017
183 HOTĂRÂREA NR. 12 Privind revocarea HCL Stejaru nr. 7 din 31.01.2017 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148935600013-03-2017
184 HCL BUGET 13.03. 2017 Uda Zoita admin 150905160027-10-2017
185 HCL BUGET AUTOFINANTATE 13.03 2017 Uda Zoita admin 150905160027-10-2017
186 HCL 18 DIN 13.03. 2017 Uda Zoita admin 150905160027-10-2017
187 ANEXE BUGET SERVICII 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
188 ANEXE BWC 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
189 ANEXE 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
190 HCL 20 DIN13.03 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
191 HCL 21 DIN 13.03 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
192 HCL 22 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
193 HCL 23 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
194 HCL 24 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
195 HCL 25 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
196 HCL 26 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
197 HCL 27 2017 Uda Zoita admin 149056200027-03-2017
198 HCL 28 2017 Uda Zoita admin 149237640017-04-2017
199 HCL 2017 Uda Zoita admin 149237640017-04-2017
200 HCL 2017 Uda Zoita admin 149332680028-04-2017
201 HCL 2017 Uda Zoita admin 149332680028-04-2017
202 HCL 2017 Uda Zoita admin 149332680028-04-2017
203 HOTARIRE PRIVIND ALEGERE PRESERDINTE DE SEDINTA 17.05. 2017 Uda Zoita admin 149626440001-06-2017
204 HCL cont anual executie buget local 31.12.2016 2017 Uda Zoita admin 149626440001-06-2017
205 hcl situatii financiase servicii publice 31.12.2016 2017 Uda Zoita admin 149626440001-06-2017
206 hcl regulament acte 2017 Uda Zoita admin 149626440001-06-2017
207 HCL 2017 Uda Zoita admin 149626440001-06-2017
208 HCL 2017 Uda Zoita admin 149626440001-06-2017
209 HCL 2017 Uda Zoita admin 149626440001-06-2017
210 Hcl actualizare domeniul public 2017 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
211 hcl privat 2017 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
212 hcl cote consum 2017 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
213 hcl ajutor urgenta 2017 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
214 HCL 2017 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
215 hcl rectificare buget local 2017 Uda Zoita admin 150222600009-08-2017
216 HCL 2017 Uda Zoita admin 150222600009-08-2017
217 HCL 2017 Uda Zoita admin 150222600009-08-2017
218 hcl 2017 Uda Zoita admin 150222600009-08-2017
219 HCL 2017 Uda Zoita admin 150222600009-08-2017
220 HCL 2017 Uda Zoita admin 150481800008-09-2017
221 HCL 2017 Uda Zoita admin 150481800008-09-2017
222 fisier-1509377143 2017 Uda Zoita admin 150628680025-09-2017
223 HCL 2017 Uda Zoita admin 150628680025-09-2017
224 HCL 2017 Uda Zoita admin 150628680025-09-2017
225 HCL 2017 Uda Zoita admin 150749640009-10-2017
226 HCL 2017 Uda Zoita admin 150749640009-10-2017
227 HCL 2017 Uda Zoita admin 150749640009-10-2017
228 HCL 2017 Uda Zoita admin 150749640009-10-2017
229 Hcl actualizare VALOARE 2017 Uda Zoita admin 150749640009-10-2017
230 hcl rectificare buget 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
231 hcl rectificare buget 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
232 hcl acordare tichete gradinita 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
233 HCL plan iarna 2017-2018 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
234 HCL INDICATORI ASFALTARE STRAZI CU BITUM 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
235 HCL INDICATORI SANTURI DE PAMANT 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
236 HCL RECTIFICARE BUGET SOCIETATE COMERCIALA SERVICII PUBLICE STEJARU SRL 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
237 HCL 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
238 HCL 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
239 HCL INDICATORI SUPLIMENTARE SURSA APA 2017 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
240 HCL 63 rectificare buget servicii publice 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
241 HCL 64 2017 aprobare proiect asfaltare strazi 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
242 HCL 65 2017 aprobare proiect santuri 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
243 HCL 66 2017 aprobare proiect gradinita 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
244 HCL 68 2017 aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii 2017-2018 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
245 HCL 69 2017 rectificare buget 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
246 HCL 70 2017 rectificare buget 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
247 HCL 71 2017 tichete gradinita 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
248 HCL 72 2017 acordare comodat asociatie 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
249 hcl 73 din 28.11.2017 2018 Uda Zoita admin 151251120006-12-2017
250 hcl nr 74 2018 Uda Zoita admin 151251120006-12-2017
251 hcl 75 2018 Uda Zoita admin 151251120006-12-2017
252 HOT CL STEJARU NR. 1 DIN 08.01.2018 2018 Uda Zoita admin 151657200022-01-2018
253 HCL STEJARU NR 3 DIN 08.1.2018 2018 Uda Zoita admin 151657200022-01-2018
254 HCL STEJARU NR 4 DIN 08.01.2018 2018 Uda Zoita admin 151657200022-01-2018
255 HCL 5 DIN 08.01 .2018 2018 Uda Zoita admin 151657200022-01-2018
256 hcl 6 2018 Uda Zoita admin 151899120019-02-2018
257 HCL 7 2018 Uda Zoita admin 151899120019-02-2018
258 hcl 8 2018 Uda Zoita admin 151899120019-02-2018
259 hcl 9 2018 Uda Zoita admin 151899120019-02-2018
260 hcl 10 2018 Uda Zoita admin 151899120019-02-2018
261 hcl 12 2018 Uda Zoita admin 151959600026-02-2018
262 hcl 13 2018 Uda Zoita admin 151959600026-02-2018
263 hcl 14 2018 Uda Zoita admin 151959600026-02-2018
264 hcl 15 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
265 hcl 16 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
266 hcl17 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
267 hcl 19 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
268 hcl 18 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
269 hcl 20 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
270 hcl 21 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
271 hcl 22 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
272 hcl 23 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
273 hcl 25 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
274 hcl 26 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
275 hcl 27 2018 Uda Zoita admin 152348040012-04-2018
276 hcl 28 2018 Uda Zoita admin 152598600011-05-2018
277 hcl 29 2018 Uda Zoita admin 152598600011-05-2018
278 hcl 30 2018 Uda Zoita admin 152598600011-05-2018
279 hcl 31 2018 Uda Zoita admin 152598600011-05-2018
280 hcl 32 2018 Uda Zoita admin 152745480028-05-2018
281 hcl 33 2018 Uda Zoita admin 152745480028-05-2018
282 hcl 11 2018 Uda Zoita admin 151899120019-02-2018
283 hcl 34 2018 Uda Zoita admin 153056520003-07-2018
284 hcl 35 2018 Uda Zoita admin 153056520003-07-2018
285 hcl 36 2018 Uda Zoita admin 153056520003-07-2018
286 HCL NR 37 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2018 Uda Zoita admin 153350280006-08-2018
287 hcl nr. 38 privind Privind validarea mandatului de consilier a domnului Tomoșioiu Ion , supleant pe lista de candidati a PNL la alegerile locale din 5 iunie 2016 si completarea componentei Consiliului Local Stejaru cu acesta . 2018 Uda Zoita admin 153350280006-08-2018
288 HCL NR 40 2018 Uda Zoita admin 153350280006-08-2018
289 HCL 39 2018 Uda Zoita admin 153350280006-08-2018
290 HCL 41 2018 Uda Zoita admin 153350280006-08-2018
291 HCL 42 2018 Uda Zoita admin 153350280006-08-2018
292 HCL 44 2018 Uda Zoita admin 153350280006-08-2018
293 HOTĂRÂREA CONSILIULUI lOCAL STEJARU NR. 45 DIN 06.08.2018 2018 Uda Zoita admin 153471240020-08-2018
294 HOTĂRÂREA CONSILIULUI lOCAL STEJARU NR. 46 DIN 06.08.2018 2018 Uda Zoita admin 153471240020-08-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Stejaru - Toate drepturile rezervate