ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI STEJARU
 
loc. Stejaru , str Principala . nr. 7 , cod postal 827215; tel: 0240/564833;0240/564809 ; fax: 0240/564990; e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Stejaru: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proiect de hotarire privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 93.369 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 2013 3 UDA ZOITA SECRETAR 136295280011-03-2013
2 Proiect de Hotarire privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
3 Proiect de Hotărâre Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
4 Proiect de HOTARIRE Privind validarea mandatului de consilier a doamnei Negreanu Aurora supleant pe lista de candidati a PP-DD la alegerile locale din 10 iunie 2012 si completarea componentei Consiliului Local Stejaru cu doamna Negreanu Aurora 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
5 Proiect de hotarire privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
6 Proiect de hotarire privind aprobarea planului operativ pe timpul iernii 2014-2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
7 P R O I E C T HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stejaru pentru anul 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
8 Proiect de hotarire Privind aprobarea raportului de evaluare nr. 14.07251 intocmit de catre evaluator autorizat “PFA RUSE BOGDAN RUSE” pentru imobilele-terenuri in suprafata de 32.500 mp apartinand domeniului privat al Comunei Stejaru si desemnarea comisiei de negociere in vederea vanzarii prin 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
9 PROIECT DE HOTARIRE Privind aprobarea organigramei , a numarului de personal , a Statului de functii a SC Servicii Publice Stejaru SRL din comuna Stejaru ,judetul,Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142161840019-01-2015
10 fisier-1421711901 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142161840019-01-2015
11 Proiect de Hotarire privind aprobarea functionarii pentru anul scolar 2015-2016 a unitatii de invatamint cu personalitate juridica Scoala Gimnaziala Stejaru si a unitatilor de invatamint arondate acesteia Scoala Primara Vasile Alecsandri si Scoala Primara Mina Altan-Tepe 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142170480020-01-2015
12 PROIECT de Hotarire privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142179120021-01-2015
13 Proiect de Hotarire privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
14 Proiect de hotarire privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
15 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2015 SC Servicii Publice Stejaru SRL precum si aprobarea preturilor ce vor fi practicate de catre SC Servicii Publice Stejaru SRL in anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
17 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Proiectului de Buget al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142334640008-02-2015
18 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 la activitati finantate integral din venituri proprii 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142334640008-02-2015
19 Proiect de Hotarare Privind aprobarea raporturilor de evaluare actualizate in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unor loturi de teren din intravilanul localitatii Stejaru apartinind domeniului privat al comunei Stejaru conform HCL Stejaru nr. 19/30.06.2014 , precum si a pretului de p 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142343280009-02-2015
20 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă pentru personalul contractual al Primăriei comunei Stejaru şi a Acordului Colectiv de muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stejaru, pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142533360003-03-2015
21 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
22 Proiect de hotarire privind aprobarea utilizarii in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 9 mp situata in loc Vasile Alecsandri , destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
23 Proiect de Hotarire privind modificarea actului constitutiv al societatii comerciale cu raspundere limitata ”Servicii Publice Stejaru “SRL prin completarea obiectului secundar de activitate 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
24 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi de pamant prin asfaltare sat Vasile Alecsandri „ 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
25 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderarii si participarii Comunei STEJARU la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche, Leader – PNDR 2014-2020 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
27 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei Stejaru,judeţul Tulcea 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
28 P R O I E C T DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stejaru 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
29 Proiect de hotarire privind înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143319240002-06-2015
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren în favoarea UAT Comuna Stejaru 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143319240002-06-2015
31 Proiect de Hotarire privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144070920028-08-2015
32 PROIECT HOTARARE Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul comunei Stejaru privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144070920028-08-2015
33 PROIECT HOTARARE Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul comunei Stejaru privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144070920028-08-2015
34 Proiect de hotarire privind aprobarea utilizarii in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 9 mp situata in loc Vasile Alecsandri , destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
35 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Stejaru si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Stejaru , judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
36 ACORD COLECTIV 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
37 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă pentru personalul contractual al Primăriei comunei Stejaru şi a Acordului Colectiv de muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stejaru, pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
38 Proiect de Hotărâre Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren în favoarea UAT Comuna Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
40 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi de pamant prin asfaltare sat Vasile Alecsandri „ 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
41 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderarii si participarii Comunei STEJARU la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche, Leader – PNDR 2014-2020 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
43 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei Stejaru,judeţul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
44 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
45 P R O I E C T DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
46 PROIECT HOTARARE Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul comunei Stejaru privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare, incepand cu anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
47 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea actului aditional nr 1 la Contractului Colectiv de muncă nr 979/08.04.2015 pentru personalul contractual al Primăriei comunei Stejaru şi a actului aditional nr 1 la Acordului Colectiv de muncă nr. 980 .08.04.2015 pentru funcţionarii publici din cadrul apar 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
48 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Stejaru si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Stejaru , judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
49 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului la activitati finantate integral din surse proprii ,sursa E ,a deficitului sectiunii de dezvoltare 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145254960012-01-2016
50 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului la activitati finantate integral din surse proprii ,sursa E ,a deficitului sectiunii de dezvoltare 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145324080020-01-2016
51 PROIECT Hotararea privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
52 Proiect de hotarare privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
53 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2016 SC Servicii Publice Stejaru SRL 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
54 Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „ Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri , comuna Stejaru ,judetul Tulcea ” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
55 Proiect de Hotarire privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Suplimentare sursa apa-puturi forate, conducte de aductiune si bransamente, instalatii electrice in comuna Stejaru, judetul Tulcea”. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
56 Proiect de hotarire Hotarirea nr. privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
57 Proiect de Hotărâre privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2016-2017 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Şcoala Primară Vasile Alecsandri si Şcoala Primară Mina Altân-Tepe 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
58 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2016 SC Servicii Publice Stejaru SRL 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
59 Proiect privind PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145401840029-01-2016
60 Proiect de hotarire privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. din prvind desemnarea reprezentantului legal al comunei Stejaru în relatia cu AFIR pentru derularea si implementarea proiectului „Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea” 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147094920012-08-2016
62 Proiect privind PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE pentru anul 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
63 Proiect de Hotărâre Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
64 Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul fiscal 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
65 proiect hcl din 14.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146844360014-07-2016
66 proiect hcl din 19.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146887560019-07-2016
67 proiect hcl 11.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146818440011-07-2016
68 proiect hcl 29.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146973960029-07-2016
69 proiect hcl din 14.07.2016 telecom 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146844360014-07-2016
70 proiect hcl din 18.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146878920018-07-2016
71 proiect hcl impozite şi taxe locale 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148054320001-12-2016
72 proiect HOTARÂRE din 01.11.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147795120001-11-2016
73 proiect HOTARÂRE din 25.10. 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147734280025-10-2016
74 proiect HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE SED.CL 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149375880003-05-2017
75 proeict hcl cont anual executie buget local 2016 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149030640024-03-2017
76 proeict hcl cont anual servicii publice 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149064840028-03-2017
77 proiect hcl regulament acte cu caracter normativ 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149445000011-05-2017
78 proiect hotarire achiztie masina si credit auto 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149185800011-04-2017
79 proiect hcl recupereare sume 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148944240014-03-2017
80 PROIECT hcl ajutor urgenta 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149133960005-04-2017
81 proiect HCL INCHIRIERE teren 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149056200027-03-2017
82 Proiect de HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Stejaru,judeţul Tulcea 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149427720009-05-2017
83 Proiect de Hotarire Privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor apartinind domeniului privat al comunei Stejaru 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149427720009-05-2017
84 PROEICT DE HOTARIRE Privind stabilirea cotelor lunare de combustibil pentru autovehiculele ce apartin Comunei Stejaru 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149324040027-04-2017
85 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea proiectului”Controlul integrat al Poluarii cu Nitriti”- platforma comunala pentru depozitarea si gospodarirea gunoiului de grajd in comuna Stejaru, judetul Tulcea 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149203080013-04-2017
86 Proiect de Hotărâre privind aprobarea majorarii taxei speciale de salubrizare la nivelul Comunei Stejaru 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149203080013-04-2017
87 Proiect de Hotarare privind revocarea HCL Stejaru nr. 7 din 31.01.2017 privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148719600016-02-2017
88 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
89 Proiect de H O T Ă R Â R E Privind însusirea Planului Planului de pregătire în domeniul Situatiilor de Urgenta pentru anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
90 PROIECT DE Hotărire privind punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 1 /2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
91 proiect hcl însusire acord cooperare organizare activitate contabilitate 2017 7 Uda Zoita admin 149790600020-06-2017
92 nota de fundamentare însusire acord cooperare organizare si exerrcitare activitate contabilitate 2017 7 Uda Zoita admin 149790600020-06-2017
93 proiect hcl îaprobare salarii personal contractual si functionari publici cu 1 iulie 2017 2017 7 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
94 nota fundamentare aprobare salarizare cu 1 iulie 2017 2017 7 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
95 referat aprobare salarizare ci 1 iulie 2017 2017 7 Uda Zoita admin 149859720028-06-2017
96 proiect hcl scădere de la plată accesorii impozit cladiri an 2014 SC Ecoenergia SRL 2017 7 Uda Zoita admin 150093000025-07-2017
97 NOTĂ fundamentare scădere la plată SC ECOENERGIA SRL 2017 7 Uda Zoita admin 150093000025-07-2017
98 referat scădere la plata accesorii SC ECOENERGIA SRL 2017 7 Uda Zoita admin 150093000025-07-2017
99 referat acordare ajutoare de urgenta 2017 7 Uda Zoita admin 149721480012-06-2017
100 nota fundamentare acordare ajutoare de urgenta 2017 7 Uda Zoita admin 149721480012-06-2017
101 proiect hcl acordare ajutoare e urgentă 2017 7 Uda Zoita admin 149721480012-06-2017
102 nota de fundamentare si referat actualizare inventar dom public 2017 7 Uda Zoita admin 149790600020-06-2017
103 proiect hcl actualizare inventar domeniul public al comunie Stejaru 2017 7 Uda Zoita admin 149790600020-06-2017
104 referat rectificare buget 2017 7 Uda Zoita admin 149781960019-06-2017
105 nota fundamentare rectificare buget 2017 7 Uda Zoita admin 149781960019-06-2017
106 proiect hcl rectificare buget 2017 7 Uda Zoita admin 149781960019-06-2017
107 proiect hcl delegare de gestiune sericiu public salubrizare 2017 Uda Zoita admin 148702320014-02-2017
108 PROIECT HCL ACORDARE AJUTOR URGENTA 2017 Uda Zoita admin 150058440021-07-2017
109 proiect hcl alegere presedinte de sedinta 2017 Uda Zoita admin 150421320001-09-2017
110 proiect hcl aprobare indicatori tehnico economici modernizare si extindere iluminat public in localitatile apartinatoare comunei Stejaru 2017 Uda Zoita admin 150162120002-08-2017
111 nota fundamentare asupra proiect de hotarire aprobare indicatori tehnico-economici extindere si iluminat public in satele compomnente ale comunei Stejaru 2017 Uda Zoita admin 150153480001-08-2017
112 proiect de hotairre 2017 Uda Zoita admin 149989320013-07-2017
113 PROIECT HCL RECTIFICARE DE BUGET 2017 UDA ZOITA SECRETAR 150525000013-09-2017
114 PROIECT HCL SOLICITARE SCRISOARE GARANTIE 2017 UDA ZOITA SECRETAR 150170760003-08-2017
115 proiect hcl INFIINTARE ASOCIATIE CLUB SPORTIV 2017 UDA ZOITA SECRETAR 150222600009-08-2017
116 PROIECT HCL ACORDARE AJUTOR URGENTA 2017 UDA ZOITA SECRETAR 150231240010-08-2017
117 PROIECT HCL APROBARE VALOARE ACTUALIZATA PROIECT MODERNIZARE STRAZI MAS 7.2 2017 UDA ZOITA SECRETAR 150213960008-08-2017
118 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150291720017-08-2017
119 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150300360018-08-2017
120 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150300360018-08-2017
121 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150481800008-09-2017
122 proiect hcl aprtobare plan actiune iarna 2017-2018 2017 Uda Zoita admin 150404040030-08-2017
123 proiect hcl suplimnetare sursa apa 2017 Uda Zoita admin 150326280021-08-2017
124 proeict hcl acordare stimulente educationale -tichete de gradinita 2017 Uda Zoita admin 150334920022-08-2017
125 PROEICT HCL RECTIFGICARE BUGET SERVICII PUBLICE 2017 Uda Zoita admin 150343560023-08-2017
126 proiect hcl acordare premii fidelitate 2017 Uda Zoita admin 150404040030-08-2017
127 proiect rectificare de buget 2017 Uda Zoita admin 151017840009-11-2017
128 proeict hcl 2017 Uda Zoita admin 150602760022-09-2017
129 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 151086960017-11-2017
130 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150697800003-10-2017
131 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150637320026-09-2017
132 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150594120021-09-2017
133 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 150905160027-10-2017
134 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 151302960012-12-2017
135 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 150948720001-11-2017
136 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 151182000028-11-2017
137 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 151380720021-12-2017
138 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 151380720021-12-2017
139 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 151648560021-01-2018
140 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 151389360022-12-2017
141 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 151000560007-11-2017
142 proiect hcl 2017 Uda Zoita admin 151061040014-11-2017
143 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 151544880009-01-2018
144 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 151544880009-01-2018
145 proeict hcl revocare hcl 6 din 31.01.2018 2018 Uda Zoita admin 151795440007-02-2018
146 proiect revocare hcl 10 din 31.01.2018 2018 Uda Zoita admin 151795440007-02-2018
147 proeict buget 2018 2018 Uda Zoita admin 151795440007-02-2018
148 proiect buget autofinanatate 2018 2018 Uda Zoita admin 151795440007-02-2018
149 fisier-1523353537 2018 Uda Zoita admin 151899120019-02-2018
150 proiecyt hcl rectificare de buget 2018 Uda Zoita admin 151916400021-02-2018
151 proiect hcl aprobare plan de pregatire in domeniul sit de urgenta pe anul 2018 2018 Uda Zoita admin 151968240027-02-2018
152 proiect hcl aprobare cont anual de executie buget local an 2017 2018 Uda Zoita admin 151717680029-01-2018
153 proiect hcl vanzare teren 2018 Uda Zoita admin 151665840023-01-2018
154 proiect hcl aprobare buget sc servicii publice srl pe anul 2018 2018 Uda Zoita admin 151873200016-02-2018
155 proiect hcl aprobare contul anual de executie la 31.12.2017 a SC servicii Publice Stejaru SRL 2018 Uda Zoita admin 151734960031-01-2018
156 PROIECT HCL APROBARE DEZMEMEBRAtre teren intravinal 2018 Uda Zoita admin 151683120025-01-2018
157 proiect hcl acordare ajutoare de urgenta 2018 Uda Zoita admin 151804080008-02-2018
158 proeict hcl aprobare insusire acord cooperare desfasurare activitati de contabilitate 2018 Uda Zoita admin 151752240002-02-2018
159 proiect hcl aprobare acordare tichete sociale pentru gradinita 2018 Uda Zoita admin 151691760026-01-2018
160 PROEICT HCL APROBAREACTUALIZARE STRATEGIE 2018 Uda Zoita admin 151838640012-02-2018
161 proiect hcl actualizare domeniul public al comunei stejaur 2018 Uda Zoita admin 151614000017-01-2018
162 PROIECT HCL APROBARE DOC ATRIBUIRE SERVICIU SALUBRIZARE 2018 Uda Zoita admin 151786800006-02-2018
163 proiect hcl aprobare indicatori tehnico economici extindre canalizare sat vasile Alecsandri 2018 Uda Zoita admin 151847280013-02-2018
164 proiect hcl inchirierte islaz 2018 Uda Zoita admin 151933680023-02-2018
165 proiect hcl aprobare amenajament pastoral 2018 Uda Zoita admin 152227080029-03-2018
166 proiect hcl situatii financiare anuale la 31.12.2017 servicii publice stejaru 2018 Uda Zoita admin 152175600023-03-2018
167 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 151976880028-02-2018
168 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152538120004-05-2018
169 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152624520014-05-2018
170 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152814600005-06-2018
171 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152650440017-05-2018
172 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152659080018-05-2018
173 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152892360014-06-2018
174 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152892360014-06-2018
175 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152935560019-06-2018
176 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153004680027-06-2018
177 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153082440006-07-2018
178 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152572680008-05-2018
179 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153013320028-06-2018
180 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 152840520008-06-2018
181 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153367560008-08-2018
182 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153376200009-08-2018
183 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153410760013-08-2018
184 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153419400014-08-2018
185 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153540360028-08-2018
186 proiect hcl 2018 Uda Zoita admin 153549000029-08-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Stejaru - Toate drepturile rezervate