ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI STEJARU
 
loc. Stejaru , str Principala . nr. 7 , cod postal 827215; tel: 0240/564833;0240/564809 ; fax: 0240/564990; e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com  



     

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Stejaru: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proiect de hotarire privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 93.369 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 2013 3 UDA ZOITA SECRETAR 136295280011-03-2013
2 Proiect de Hotarire privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
3 Proiect de Hotărâre Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
4 Proiect de HOTARIRE Privind validarea mandatului de consilier a doamnei Negreanu Aurora supleant pe lista de candidati a PP-DD la alegerile locale din 10 iunie 2012 si completarea componentei Consiliului Local Stejaru cu doamna Negreanu Aurora 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
5 Proiect de hotarire privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
6 Proiect de hotarire privind aprobarea planului operativ pe timpul iernii 2014-2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
7 P R O I E C T HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stejaru pentru anul 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
8 Proiect de hotarire Privind aprobarea raportului de evaluare nr. 14.07251 intocmit de catre evaluator autorizat “PFA RUSE BOGDAN RUSE” pentru imobilele-terenuri in suprafata de 32.500 mp apartinand domeniului privat al Comunei Stejaru si desemnarea comisiei de negociere in vederea vanzarii prin 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
9 PROIECT DE HOTARIRE Privind aprobarea organigramei , a numarului de personal , a Statului de functii a SC Servicii Publice Stejaru SRL din comuna Stejaru ,judetul,Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142161840019-01-2015
10 fisier-1421711901 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142161840019-01-2015
11 Proiect de Hotarire privind aprobarea functionarii pentru anul scolar 2015-2016 a unitatii de invatamint cu personalitate juridica Scoala Gimnaziala Stejaru si a unitatilor de invatamint arondate acesteia Scoala Primara Vasile Alecsandri si Scoala Primara Mina Altan-Tepe 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142170480020-01-2015
12 PROIECT de Hotarire privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142179120021-01-2015
13 Proiect de Hotarire privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
14 Proiect de hotarire privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
15 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2015 SC Servicii Publice Stejaru SRL precum si aprobarea preturilor ce vor fi practicate de catre SC Servicii Publice Stejaru SRL in anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
17 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Proiectului de Buget al comunei Stejaru pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142334640008-02-2015
18 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2015 la activitati finantate integral din venituri proprii 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142334640008-02-2015
19 Proiect de Hotarare Privind aprobarea raporturilor de evaluare actualizate in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unor loturi de teren din intravilanul localitatii Stejaru apartinind domeniului privat al comunei Stejaru conform HCL Stejaru nr. 19/30.06.2014 , precum si a pretului de p 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142343280009-02-2015
20 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă pentru personalul contractual al Primăriei comunei Stejaru şi a Acordului Colectiv de muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stejaru, pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142533360003-03-2015
21 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
22 Proiect de hotarire privind aprobarea utilizarii in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 9 mp situata in loc Vasile Alecsandri , destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142654320017-03-2015
23 Proiect de Hotarire privind modificarea actului constitutiv al societatii comerciale cu raspundere limitata ”Servicii Publice Stejaru “SRL prin completarea obiectului secundar de activitate 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
24 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi de pamant prin asfaltare sat Vasile Alecsandri „ 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
25 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderarii si participarii Comunei STEJARU la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche, Leader – PNDR 2014-2020 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
27 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei Stejaru,judeţul Tulcea 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
28 P R O I E C T DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stejaru 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
29 Proiect de hotarire privind înregistrarea în Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143319240002-06-2015
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren în favoarea UAT Comuna Stejaru 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143319240002-06-2015
31 Proiect de Hotarire privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144070920028-08-2015
32 PROIECT HOTARARE Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul comunei Stejaru privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144070920028-08-2015
33 PROIECT HOTARARE Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul comunei Stejaru privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144070920028-08-2015
34 Proiect de hotarire privind aprobarea utilizarii in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 9 mp situata in loc Vasile Alecsandri , destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
35 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Stejaru si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Stejaru , judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
36 ACORD COLECTIV 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
37 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă pentru personalul contractual al Primăriei comunei Stejaru şi a Acordului Colectiv de muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stejaru, pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
38 Proiect de Hotărâre Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren în favoarea UAT Comuna Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
40 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi de pamant prin asfaltare sat Vasile Alecsandri „ 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
41 Proiect de hotariare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderarii si participarii Comunei STEJARU la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche, Leader – PNDR 2014-2020 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
43 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei Stejaru,judeţul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
44 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
45 P R O I E C T DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Stejaru 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
46 PROIECT HOTARARE Privind stabilirea taxelor incasate la nivelul comunei Stejaru privind eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare, incepand cu anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
47 PROIECT DE HOTARÂRE Privind aprobarea actului aditional nr 1 la Contractului Colectiv de muncă nr 979/08.04.2015 pentru personalul contractual al Primăriei comunei Stejaru şi a actului aditional nr 1 la Acordului Colectiv de muncă nr. 980 .08.04.2015 pentru funcţionarii publici din cadrul apar 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
48 Proiect de hotarire Privind aprobarea modificarii Statului de Functii pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Stejaru si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local Stejaru , judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145125360028-12-2015
49 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului la activitati finantate integral din surse proprii ,sursa E ,a deficitului sectiunii de dezvoltare 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145254960012-01-2016
50 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului la activitati finantate integral din surse proprii ,sursa E ,a deficitului sectiunii de dezvoltare 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145324080020-01-2016
51 PROIECT Hotararea privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
52 Proiect de hotarare privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
53 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2016 SC Servicii Publice Stejaru SRL 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
54 Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului „ Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri , comuna Stejaru ,judetul Tulcea ” 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
55 Proiect de Hotarire privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Suplimentare sursa apa-puturi forate, conducte de aductiune si bransamente, instalatii electrice in comuna Stejaru, judetul Tulcea”. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
56 Proiect de hotarire Hotarirea nr. privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „ Modernizare strazi cu tratament bituminos prin asfaltare sat Stejaru „ 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
57 Proiect de Hotărâre privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2016-2017 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Şcoala Primară Vasile Alecsandri si Şcoala Primară Mina Altân-Tepe 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
58 Proiect de HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilieli pe anul 2016 SC Servicii Publice Stejaru SRL 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145375920026-01-2016
59 Proiect privind PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145401840029-01-2016
60 Proiect de hotarire privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei Stejaru pe anul 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145488240008-02-2016
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. din prvind desemnarea reprezentantului legal al comunei Stejaru în relatia cu AFIR pentru derularea si implementarea proiectului „Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea” 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147094920012-08-2016
62 Proiect privind PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE pentru anul 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147872880010-11-2016
63 Proiect de Hotărâre Privind aprobarea acordarii de premii de fidelitate unor cetăţeni ai comunei Stejaru pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
64 Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul fiscal 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
65 proiect hcl din 14.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146844360014-07-2016
66 proiect hcl din 19.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146887560019-07-2016
67 proiect hcl 11.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146818440011-07-2016
68 proiect hcl 29.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146973960029-07-2016
69 proiect hcl din 14.07.2016 telecom 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146844360014-07-2016
70 proiect hcl din 18.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146878920018-07-2016
71 proiect hcl impozite şi taxe locale 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148054320001-12-2016
72 proiect HOTARÂRE din 01.11.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147795120001-11-2016
73 proiect HOTARÂRE din 25.10. 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147734280025-10-2016




 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Stejaru - Toate drepturile rezervate